Pályázat a Magyar Művészet folyóirat Főszerkesztői feladatainak ellátására

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága megbízásából az MMA Kiadó Nonprofit Kft. pályázatot hirdet kéthavonta megjelenő nyomtatott Magyar Művészet folyóirat című lap főszerkesztői tisztségének betöltésére.

A pályázat beküldésének határideje: 2024. április 30. napja 17:00 óra

Jogviszony típusa: megbízás

Jogviszony időtartama: három évre szóló, határozott idejű

Főszerkesztői feladatellátás kezdete: 2024. augusztus 01.

Pályázat tárgya:

A Magyar Művészet a Magyar Művészeti Akadémia kéthavonta megjelenő művészetelméleti folyóirata, amely valamennyi művészeti ág jelenségeivel, valamint a művészet és a társadalom viszonyrendszereivel szinkrón és diakrón megközelítésben, nemzetpolitikai szempontokat is figyelembe véve foglalkozik. A folyóirat szerkesztési gyakorlata egyetlen művészettudományi módszer mellett sem köteleződik el; teret enged a művészetről folyó diskurzusok felülvizsgálatának. A közlemények értekező stílusától ezért nem idegen a kísérletezés, a magyar művelődéstörténetben kitüntetett szerepet betöltő esszényelv.

Korábban megjelent lapszámok elektronikusan megtekinthetőek a http://www.magyar-muveszet.hu/ honlapon.

Főszerkesztői feladatkörbe tartozó feladatok:

A Főszerkesztő megbízását a Magyar Művészet folyóirat főszerkesztőjének, főszerkesztő-helyettesének és a szerkesztőbizottság további tagjainak megbízásáról szóló szabályzat keretei között látja el, amelynek keretén belül feladatai különösen:

 • megszervezi és felügyeli a Magyar Művészet folyóirat szerkesztését és kiadását
 • költségvetésének tervezésével és végrehajtásával kapcsolatosan együttműködik az MMA Kiadó vezetőségével,
 • irányítja az Magyar Művészet folyóirat szerkesztőségében dolgozó munkatársak munkáját;
 • koordinálja a szerkesztőség feladatait,
 • felel a témák kiválasztásáért és a minőségi szakmai tartalomért,
 • felel a folyóirat pontos megjelenéséért,
 • a szerzők kiválasztásában és felkérésében tevékenyen közreműködik,
 • irányítja a folyóirat megjelentetésével (a tartalom előállításával, a hirdetésszervezői és a terjesztési feladatokkal) összefüggő adminisztratív feladatokat;
 • biztosítja, hogy a szerzők, illetve a folyóiratban tevékenyen közreműködők hozzájussanak a feladatellátásukhoz kapcsolódó valamennyi információhoz továbbá azt, hogy az MMA Kiadó munkatársai részletes tájékoztatást kapjanak a lapszerkesztés folyamatáról, a megjelenéshez kapcsolódó egyes eseményekről (lapbemutató), a szerkesztőbizottság tagjainak munkájáról;
 • rendszeres kapcsolatot tart a Magyar Művészeti Akadémia illetékes intézményeivel, szakmai és adminisztrációs szervezeti egységeivel, szerzőkkel, egyéb közreműködőkkel;
 • évente egy alkalommal, a tárgyévet követő hónap 31. napjáig tájékoztatja az MMA elnökségét a folyóirat szerkesztőbizottságának tevékenységéről.

Főszerkesztővel kapcsolatos elvárások:

 • felsőfokú végzettség;
 • kulturális, művészeti tárgyú nyomtatott lapnál szerzett legalább 5 éves szakmai (főszerkesztői, vezető szerkesztői) tapasztalat;
 • megbízhatóság, igényesség, pontosság, nyitottság és kreativitás;
 • csapatmunkára való alkalmasság.


Előnyt jelent:

 • felsőfokú angol nyelvtudás;
 • nyomtatott lapnál szerzett vezetői gyakorlat (főszerkesztő/vezető szerkesztő).


Pályázati feltételek:

 • pályázati dokumentumok teljeskörű beküldése,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • MS Office és egyéb főszerkesztői feladat ellátása érdekében szükséges szoftverek felhasználói szintű ismerete


Pályázat részeként benyújtandó anyagok, iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata,
 • referenciamunkák: a pályázó által referenciának szánt tartalom (cikk, újság) mellékelése print vagy digitális formában,
 • motivációs levél,
 • 5 oldal terjedelmű főszerkesztői szakmai koncepció a lap működéséről, amelynek tartalma:
  • állandó rovatok megjelölése, a lap szerkezetére vonatkozó elképzelések;
  • a lapban helyet kapó – arra érdemesnek tartott – témák megjelölése;
  • design-elképzelések kifejtése;
  • a szerkesztőbizottság tervezett névsorának megnevezése (név, intézmény, szakterület megjelölésével),
  • a szerzőként, alkotótársként bevonni kívánt stáb körvonalazása,
  • főszerkesztői díjra vonatkozó igény megjelölése.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.


Pályázatból való kizárás esetei:

 • határidőn túl benyújtott pályázat,
 • határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban benyújtott pályázat,
 • a kötelező formai és tartalmi követelményeket nem teljesítő, hiányos pályamű,
 • az olyan pályamű, amelynek tartalma jogszabályt és/vagy szakmai protokollt sért,
 • amely nem valós adatokat tartalmaz.
 • Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

Pályázati eljárás menete:

A benyújtott pályázatokat az MMA elnöke által felkért döntéselőkészítő bizottság értékeli, majd meghallgatja a második fordulóra kiválasztott jelentkezőket.

A főszerkesztő személyéről a döntéselőkészítő bizottság véleményét figyelembe véve a Magyar Művészeti Akadémia elnöksége dönt.

Pályázati anyagokat a pályázat kiírója nem őriz meg és nem ad vissza.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. május 30.

Pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatok lezárt borítékban postai úton vagy személyesen nyújthatók be az alábbi címre:

MMA Kiadó Nonprofit Kft.

1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.

A lezárt borítékon kérjük feltüntetni: „Főszerkesztői pályázat – Magyar Művészet folyóirat”.

Szerzői és felhasználói jogok:

A pályázó vállalja, hogy a pályázatának elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel.
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen.

 


Egyéb információk:

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a titkárság@mmakiado.hu elérhetőségen.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának vagy visszavonásának a jogát!